120110 Kim Yewon’s Twitter

내친구 김보라와함께♥ 내친구라서 김보라에요~~ 내 강아지도 김쿠키니까요 ㅋㅋ
With my friend Kim Bora♥ She’s Kim Bora because she’s my friend~~ My dog is Kim Kooki, too keke

120110 Kim Yewon’s Twitter

내친구 김보라와함께♥ 내친구라서 김보라에요~~ 내 강아지도 김쿠키니까요 ㅋㅋ

With my friend Kim Bora♥ She’s Kim Bora because she’s my friend~~ My dog is Kim Kooki, too keke